Referenties

Politie

Als voorzitter van de klachtencommissie van de (nationale) politie heb ik samengewerkt met mevrouw van Silfhout als lid.

Mevrouw van Silfhout beschikt, mede door haar opleiding als mediator en jurist, over de benodigde vaardigheden: luisteren, doorvragen, objectiviteit betrachten, werken in teamverband, dossiers beoordelen en reflectie op eigen handelen. Ze combineert daarbij het vermogen om de formele aspecten van de zaak in evenwicht te brengen met de meer relationele en agogische. Zowel in het gesprek met klager en beklaagde als in de besprekingen van de klachtencommissie na een meervoudige zitting. Ze schroomt daarbij niet om een originele analyse van de situatie te berde te brengen, die de commissie in staat stelt om een genuanceerd advies te kunnen uitbrengen. Mevrouw van Silfhout heeft ook opgetreden als mediator tussen klager en beklaagde. De resultaten daarvan zijn zonder meer goed te noemen.

mr. drs. C. Boom, voormalig voorzitter klachtencommissie Politie Oost Nederland

Poolsterscholen

Helga is voor de Poolsterscholen (11 basisscholen rond Lochem) al 5 jaar vertrouwenspersoon. In deze functie opereert zij onafhankelijk en gaat zij zorgvuldig om met de verkregen informatie. Helga bewaakt goed de rollen die bij een bepaalde casus horen. Mensen vinden haar betrouwbaar en ervaren een open houding. Ze voelen zich gehoord en gesteund en worden op weg geholpen met het probleem dat zij ervaren. Helga is erop gericht om escalatie te voorkomen en gaat waar het kan voor bemiddeling. Zoals aangegeven is zij rolvast en staat zij achter de “klager” met oog voor de totale organisatie. Over haar inzet en bekostiging stemt zij als dat de casus niet schaadt af met de organisaties waarvoor zij werkt. Er vindt adequate, anonieme terugkoppeling plaats waar er ruimte is voor reflectie.

Han Colvoort, algemeen directeur stichting Poolsterscholen

Emergenz.

We ervaren Helga als een zeer kundig maar ook laagdrempelig persoon in de omgang. Bereid om te investeren in een goede samenwerking en pro actief bij te springen waar nodig. Helga is in staat om vanuit haar functie naast je te staan, je te begeleiden en ondersteunen, maar ook met een “zakelijke” kritische blik te kijken naar mens en organisatiestructuren en de cohesie van deze systemen. Ze durft zich te uiten met respect voor andermans visie en referentiekader. Helga laat zich tijdens presentaties zien als een goede adviseur naar het management en bestuur en kan goed doorvragen. Deze combinatie maakt haar als persoon, maar ook in de functie van vertrouwenspersoon een gewenste samenwerkingspartner.

Gaby Zuidema, Operationeel Directeur, Emergenz. B.V.

Christelijk BasisOnderwijs Lochem/Laren

Als leidinggevende binnen een school en werkzaam bij een kleine onderwijsorganisatie is het prettig om terug te kunnen vallen op een vertrouwenspersoon. Gelukkig komt het maar incidenteel voor dat we gebruik maken van een vertrouwenspersoon om een ongewenste situatie te bespreken. De drempel is lager om een vertrouwenspersoon te bellen als men elkaar kent. Helga van Silfhout komt jaarlijks op school om het jaarverslag te bespreken op bestuurs- en managementniveau. Ik ervaar haar als een deskundig persoon met een goede luisterhouding. Signalen worden snel opgepikt en situaties worden zo nodig besproken en geanalyseerd. Haar advisering zet aan tot nadenken en als het nodig is tot het aanpassen van beleid.

Herma Brinkhuis, Christelijk BasisOnderwijs Lochem-Laren