Externe vertrouwenspersoon

 

Info voor bedrijven
Het inzetten van een onafhankelijke vertrouwenspersoon is één van de instrumenten voor een bedrijf om invulling te geven aan wetgeving op het gebied van bescherming van medewerkers en – zo mogelijk nog belangrijker – om mede vorm te geven aan goed personeelsbeleid.
De Arbowet verlangt van werkgevers dat zij werknemers beschermen tegen te hoge psychosociale
arbeidsbelasting, en daar beleid voor opstellen en dat ook uitvoeren. Gedachte daarachter is dat
overal waar mensen samen zijn, ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen kunnen
voorkomen. Denk dan aan agressie en geweld, discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie en hoge
werkdruk.

De Wet Huis voor Klokkenluiders verplicht werkgevers met 50 medewerkers of meer een regeling te treffen die er voor zorgt dat medewerkers een misstand veilig kunnen melden.
Het is ook in het belang van de werkgever zelf dat medewerkers zich veilig voelen én er een
voorziening is waar vermeende misstanden gemeld kunnen worden.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Als een medewerker een hulpvraag heeft, kan hij of zij zich wenden tot de extern vertrouwenspersoon.
Deze zal in eerste instantie vooral luisteren naar de vraag en op zoek gaan naar de kern van het
probleem. Volgende stap is het zoeken naar mogelijke oplossingen. Deze kunnen liggen in het
bespreekbaar maken van zaken, al dan niet met hulp van een mediator, maar het is ook mogelijk dat
er een formeel klachtenproces wordt ingegaan. In dat geval kan de vertrouwenspersoon de
medewerker begeleiden. Ook kent de vertrouwenspersoon de hulpverlenende instanties die eventueel een rol kunnen spelen in het komen tot oplossingen.
Een vertrouwenspersoon heeft ook een rol richting de organisatie. Hij of zij kan bijvoorbeeld
voorlichting geven over hoe om te gaan met ongewenste situaties, kan daar ook beleid voor
ontwikkelen en adviseert over preventie.
Tot slot verzorgt de vertrouwenspersoon de registratie en administratie met betrekking tot ongewenste omgangsvormen en integriteit.
De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk, deskundig en gaat uiteraard vertrouwelijk om met informatie.

Info voor werknemers
Heb je een klacht of zit je iets dwars op je werk? Wil je er met iemand over praten? Wil je graag je verhaal in veiligheid en vertrouwen aan iemand vertellen? Wil je graag weten hoe je het probleem kunt aanpakken?

Bij de Externe V/M ben je aan het juiste adres. Ik luister naar je verhaal en ga samen met jou op zoek naar de kern van het verhaal. Wat is er aan de hand, wat wil je bereiken en hoe kan dit. Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende routes. Jij maakt de keuzes, ik kan je helpen bij het voorbereiden van gesprekken, bij het op papier zetten van je verhaal. En ik kan mee naar gesprekken. Ook kan ik je begeleiden als je kiest voor het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

Je kunt me bellen of mailen. Ik neem dan uiterlijk binnen 2 werkdagen contact met je op. Meestal is dit dezelfde dag al!